Svenskspråkig verksamhet

FinFami Nyland rf

När en familjemedlem insjuknar psykiskt påverkas hela familjen och dess vardag. Ansvaret för de vardagliga uppgifterna och rollerna inom familjen omfördelas. Familjen och dess medlemmar upplever en mångfald av belastningar och påfrestningar: psykiska och hälsorelaterade, sociala och ekonomiska. Föreningens primära uppgift är att genom olika arbets- och närmandesätt stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa eller personer med psykiska funktionshinder. Föreningen fungerar som en mötesplats för de anhöriga/närstående och deras familjer. Föreningen strävar till att erbjuda dem stöd för att bemästra de utmaningar vardagen medför.

De anhöriga/närstående och deras familjer erbjuds individuella stödsamtal, familje- och gruppinterventioner samt kurs- och rehabiliteringsverksamhet alltefter anhörigas/familjernas situation och behov. Målgruppen omspänner anhöriga/ närstående oberoende ålder alltifrån de tidigaste barndomsåren till senare vuxenålder. Föreningsverksamheten organiseras dels genom en permanent grundverksamhet, dels genom projektverksamhet för olika målgrupper. Verksamheten bekostas till stor del via Penningautomatföreningens stöd.

Föreningens verksamhet

  • Stöd- och informationsverksamhet för anhöriga och familjer
  • De anhöriga vägleds genom Stöd- och informationsverksamheten vidare till föreningens andra stödformer t ex stödgrupper eller familjekurser.
  • Familjekurser, rekreations- och frivillig anhörigverksamhet
  • Att öka kunskap och öppenhet i samhället om psykiska sjukdomar och funktionshinder Att samarbeta med social- och hälsovårdsorganisationer och erbjuda dem arbetsredskap för att bemöta anhöriga i vården av den insjuknade: Att se de anhöriga som en viktig målgrupp och resurs i den insjuknades rehabilitering och återhämtning.
  • Att förebygga de anhörigas överbelastning och insjuknande
  • Att utveckla och pröva nya familjeorienterade arbetsmetoder

Medlemskap

Medlemsavgiften för år 2018 är 20 € per privatperson, 30 € familjemedlemmar och 50 € för samfund. Medlemsavgiften bör betalas till Helsingin OP PANKKI Oyj IBAN FI19 5724 1120 0439 73. Nämn på betalningsblanketten namn och adress. Medlemmarna får fyra gånger om året FinFami-förbundets Labyrintti-tidskriften och två gånger om året föreningens verksamhetskalender. Behöver Du svar på frågor gällande psykisk ohälsa? Önskar Du en möjlighet att träffa andra anhöriga?

Guide för anhöriga

Denna guide är avsedd för anhöriga till personer som har insjuknat psykiskt eller har symptom. Syftet med guiden är att erbjuda första information och ge stöd för att anhöriga ska klara av den svåra livssituationen.

I guiden har man samlat grundinformation om psykiatriska sjukdomar samt om vård och rehabilitering. Vi har också samlat de viktigaste socialförmånerna och information om att söka dem i guiden.

Hur hjälper jag mitt barn?

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.

I broschyren talas parallellt om psykisk sjukdom, störning, problem och svårigheter: begreppen är här inte viktiga. De tankar som framförs kan diskuteras i alla slags familjer

Pin It on Pinterest