Psyykkinen sairastuminen vaikuttaa sairastuneen lähipiirin hyvinvointiin merkittävällä tavalla. Tutkimusten mukaan lähes puolet mielenterveysomaisista masentuu raskaan elämäntilanteen vuoksi. Tilannetta voitaisiin helpottaa riittävillä ennaltaehkäisevillä tukitoimilla, joihin yhteiskunnalla ei ole kuitenkaan nykytilanteessa riittävästi resursseja.  Mielenterveysomaisten tukemisessa vapaaehtoistoiminnalla onkin iso merkitys. FinFami Uusimaan vapaaehtoiset tuovat toivoa sinne, missä toivoa ei ole!

Osalla psyykkisesti sairastuneen omaisista on lähiverkostossaan tukijoukkoja, jotka helpottavat arjessa selviytymistä, mutta moni joutuu selviytymään pienemmin resurssein tilanteista, jotka pidemmän päälle lisäävät omaisen omaa riskiä sairastua masennukseen tai muuhun psyykkiseen sairauteen. Usein omainen jää tilanteessa yksin, eikä tiedä mitä tehdä ja mistä hakea tukea. Sairastuneen omaisen kohtaaminen jää monesti uupumaan yhteiskunnan resurssipulan vuoksi. Sairastunut voi itse saada tukea, mutta omainen usein unohtuu, joka on kaikin tavoin ei-toivottava ilmiö. 

Kärsijänä tilanteessa on usein koko sairastuneen lähipiiri, jonka jäsenet voivat oireilla pitkään ja sen myötä edellytykset selviytyä opinnoista tai työelämästä voivat vaarantua. Onkin ensisijaisen tärkeää, että omaisille tarjotaan erilaisia tukitoimia. Jollei asiaan puututa, voivat seuraukset ulottua vuosien tai vuosikymmenienkin päähän; mitä varhaisemmassa vaiheessa omaiset saavat tarvitsemansa tuen, sen parempi koko yhteiskunnalle – sekä inhimillisesti että taloudellisesti. 

FinFami Uusimaan vapaaehtoistoiminnan tärkeä rooli omaisten hyvinvoinnissa 

Kolmannen sektorin toimijat ovat olleet vuosikymmeniä tärkeässä roolissa heikompiosaisten väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa tilanteissa, joihin julkisella palvelujärjestelmällä eivät riitä resurssit tai työvoima. Vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta, mutta etenkin vapaaehtoistoiminta on noussut merkittäväksi toimijaksi ja siihen osallistuvien määrä on kasvanut. 

FinFami Uusimaa ry:n vapaaehtoisilla, vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla on korvaamaton rooli omaisten ja perheiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja arjessa selviytymisen tukemisessa. Vapaaehtoistoiminta luo uskoa tulevaan ja tarjoaa omaiselle mahdollisuuden kohdata muita vastaavassa tilanteessa olevia sekä huomata, että ei ole yksin huoliensa kanssa.  

Vapaaehtoisten ohjaamat ryhmät ja kohtaamiset omaisten kanssa ovat tärkeässä roolissa toivon luomisessa vaikeaan elämäntilanteeseen. Vapaaehtoisemme ohjaavat erilaisia ryhmiä yksin, pareina tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Vapaaehtoiset tarjoavat keskusteluapua omaisille kasvotusten, puhelimitse, chatissa tai Teamsin välityksellä. Kokemusasiantuntijoiden ainutlaatuiset ja rouheatkin – omasta elämänhistoriasta kumpuavat tarinat ovat erityisen merkityksellisiä, kun yhdistys on vienyt eteenpäin tietoa omaisen ruohonjuuritason kohtaamisen tärkeydestä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Vapaaehtoiset ja vertaistukijat antavat osan omasta ajastaan toiselle ihmiselle ilman aineellista palkkiota tai korvausta. Palkkio, jonka he saavat on jotain sitä suurempaa: he luovat toivoa ja uskoa paremmasta ja mikä olisikaan se arvokkaampaa! 

Samalla vapaaehtoiset itse saavat toiminnasta iloa ja merkityksellisyyden kokemuksia, jotka itsessään lisäävät vapaaehtoisten hyvinvointia ja terveyttä. Omaahan moni vapaaehtoisemme itsekin kokemusta psyykkisesti sairastuneen omaisena. FinFami Uusimaan vapaaehtoiset edistävät omaisten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia ja saavat näitä hyviä asioita itsekin vapaaehtoisena toimiessaan: kaikki voittavat! 

Vapaaehtoistoiminnan merkitys tulee kasvamaan 

Lienee vaikea löytää ketään, jonka mielestä perheiden ja omaisten tukeminen ei olisi tärkeää. Samoin sellaisen henkilön löytäminen, jonka mielestä vapaaehtoistoiminta ei olisi tärkeää, mahtanee olla verrattavissa neulan etsimiseen heinäsuovasta. Kun yhteiskunnan resurssit ja kasvavat palvelutarpeet eivät kohtaa, nousee vapaaehtoistoiminnan merkitys. Vapaaehtoinen ei voi korvata ammattilaista eikä se ole edes vapaaehtoistoiminnan tarkoitus.

Vapaaehtoisilla on tärkeä tehtävä sellaisissa asioissa, joissa ammattilaiset eivät yksinkertaisesti pysty tai ehdi osallistumaan. Nämä osa-alueet ovat merkityksellisiä sairastuneiden omaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Kasvavan resurssipulan vuoksi järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia tuovat toiminnot voidaan nähdä osana palvelujärjestelmää, joiden jatkuminen tulee turvata myös tulevaisuudessa. 

Kiinnostaako tulla vapaaehtoiseksi? 

Oletko kiinnostunut tulemaan FinFami Uusimaan vapaaehtoiseksi? Lue lisää vertaistoiminnastamme tästä.

 

Eetu Karppanen
Eetu Karppanen

Järjestötyöntekijä / vapaaehtoistoiminta, verkostotyö, vaikuttamisviestintä

p. 044 493 6033
[email protected]

Teksti

Eetu Karppanen 

Kuva

Vilho Malmi

Pin It on Pinterest