Pre Start -hankkeen tavoitteena on kehittää pre-start-valmennusta nuorille, jotka tarvitsevat erityisiä tukitoimia suunnitellessaan tulevaisuuttaan kuten esim. starttivalmennukseen siirtymistä.

Hankkeessa kehitetty toimintamalli on suunnattu auttamaan niitä nuorisolain mukaisia nuoria, jotka esimerkiksi monialainen yhteistyö tavoittaa ja joilla on erityinen tarve tuelle.

Aihe on ajankohtainen sekä yhteiskunnallisissa keskusteluissa että toivottavasti myös valmisteilla olevassa valtion budjetissa.

Missä mennään nyt?

Ruotsinkielisten läheisten ryhmä jatkaa toimintaansa syksyn aikana ja yhteistyön kehittäminen ruotsinkielisen ammattikoulun Prakticumin kanssa etenee.

Omnian ryhmä maahanmuuttajanaisille jatkaa myös toimintaansa. Toimintaa voisi kohdentaa jatkossa erityisemmin myös Osaamiskeskukseen.

Toimintamallista

Käytännössä olemme nyt mallintaneet Pre Start -toimintaa kiteytettynä seuraavasti:

Malli hahmottuu kolmen tason työskentelystä: yksilötason ohjauksesta ja tuesta perheessä, ohjaamalla nuori vertaisryhmän pariin sekä ohjaamalla nuori yhteiskunnan palvelujärjestelmän pariin.

Seuraavaksi selvitämme Pre Startin jatkokehittämistarpeita sekä luomme käytännön toimintamalleja.

Selvitämme mm. kuinka monta nuorta on ollut keskimäärin ryhmässä ja kuinka kauan prosessi kestää per nuori keskimäärin? Mitä muita (yhteistyökumppaneiden) palveluja nuori tarvitsee? Nuoren päästessä eteenpäin, mikä olisi seuraava vaihe?

Hälsningar från Projektet Pre Start

Pre Start -hankkeen tavoitteena on kehittää pre-start-valmennusta nuorille, jotka tarvitsevat erityisiä tukitoimia suunnitellessaan tulevaisuuttaan kuten esim. starttivalmennukseen siirtymistä.

Projektets målsättning är fortsättningsvis att vidareutveckla verksamhetsmodellen, så kallad ”PRE-START-träning” för ungdomar som berörs av ungdomslagen och som nås exempelvis via det multiprofessionella samarbetet och behöver speciella stödåtgärder för hen kan börja med att planera sin framtid.

Saken har varit aktuell i samhällelig diskussion och förhoppningsvis beaktad inom statens budget som snart börjar hitta sin form.

Den svenskspråkiga anhöriga gruppen fortsätter sin verksamhet under hösten och att vidareutveckla samarbete med Prakticum går framåt.

Gruppen för invandrarkvinnor i Omnia fortsätter sin verksamhet. Verksamheten kunde riktas mera specifikt till kompetenscentret (Osaamiskeskus).

I praktiken har vi modellerat Pre Start verksamheten i korthet följande.

Modellen formar sig i tre olika nivåer, handledning på individuell nivå och stöd till familjen, att handleda den unga till gruppen med kamratstöd och där hen känner socialt förstärkande samt att handleda den unga till samhällets servicesystem.

Som följande jobbar vi med att vidareutveckla Pre Start modellen och konkreta åtgärder.  Bland annat, hur många unga har det varit i gruppen? Hur länge tar processen per ungdom? Hurdan annan service (samarbetskumpaner) behöver den unga? Då den unga går vidare, vad är följande steg?

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pin It on Pinterest