Pre-Start

Tietoa projektista

Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli eli niin sanottu ”pre-start-valmennus” niille nuorisolain mukaisille nuorille, joilla on haasteita (vrt. ulkopuoliset nuoret) ja jotka esimerkiksi etsivän nuorisotyön tavoittamina tarvitsevat erityisiä tukitoimia ennen starttivalmennukseen siirtymistä. Nämä nuoret tarvitsevat vielä syventäviä sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja hyödyntäen esimerkiksi perhe- ja ryhmäohjausmenetelmää.

Toimintamallissa hyödynnetään myös työpajojen jo olemassa olevia startti- ja työpajavalmennustoimintoja. Projekti mahdollistaa FinFamin ja työpajojen osaamisen yhdistämisen lisäarvoa tuottavaksi palvelukokonaisuudeksi nuorisolain tavoitteiden edistämiseksi.

Tavoitteena on siis saada nämä nuoret pajatermein valmennettua ja ohjattua eteenpäin starttivalmennukseen, työpajalle, joustaviin opintoihin ja esimerkiksi työkokeiluun. Yhteistyötä kehitetään ja syvennetään myös pääkaupunkiseudun muiden matalan kynnyksen monialaisia palveluja tuottavien toimijoiden, kuten ohjaamojen, sosiaalipalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa.

 

information om projektet

Projektets målsättning är att utveckla en verksamhetsmodell, så kallad ”pre-start-träning” för ungdomar som berörs av ungdomslagen och har utmaningar. (Jmf. unga utanför) och som nås till exempel via det uppsökande ungdomsarbetet och behöver speciella stödåtgärder för hen kan börja med startträning. Dessa ungdomar behöver ännu fördjupade kunskaper i social växelverkan t.ex. familje- och grupphandledningsmetoder.

Inom verksamhetsmodellen används också de redan existerande start- och verkstadsverksamhetens träningsmodeller. Projektet möjliggör att kombinera FinFamis och verkstädernas kunnande till en helhet av serviceproduktion som ger mervärde enligt ungdomslagens målsättningar.

Målsättningen är alltså att med verkstadsterminologi få dessa unga tränade och handledda vidare till startträning, verkstad, flexibla studier eller t.ex. till arbetsprövning. Samarbetet utvecklas och fördjupas också med andra aktörer som producerar tväradministrativa tjänster gällande lågtröskelverksamhet, exempelvis navigatorer, socialtjänster och tredje sektorn.

Projektia rahoittavat

Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Svenska kulturfonden.
August Ludvig Hartwall stiftelse säätiö.
Stiftelsen Tre Smeder.
Espoo Esbo.
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden.
William Thurings stiftelse.

Pin It on Pinterest