Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli kaikkein haasteellisemmassa asemassa oleville nuorille, läheisten ja perheiden tuen avulla.

Projektets målsättning har varit att utveckla verksamhetsmodell för de mest utsatta ungdomar med stöd av nära anhöriga och familjemedlemmar. 

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli kaikkein haasteellisemmassa asemassa oleville nuorille, läheisten ja perheiden tuen avulla. Psykoedukatiivista toimintamallia voitaisiin kuvata seuraavalla tavalla. Nuoret, jotka ”löytyvät” poikkihallinnollisen yhteistyön avulla, ovat urheilutermein lähtökuopissa, jos ajattelemme heidän tavoitteenaan olevan juosta ”maraton”. 

Vertaus urheiluun voi tuntua hiukan erikoiselta, kun tavoitteena on jossain vaiheessa hakeutua opintoihin, valmistua ja etsiytyä työelämään. Mutta jos mietimme kuitenkin edelleen urheilutermein henkilöä, joka on ollut ”kotona istuja” (ruotsissa käytetään termiä hemmasittare). Harva aloittaa maratonin suoraan kotisohvalta, vaan valmiuksia tulee ensin harjoittaa. Vertaus urheiluterminologiaan on tällöin kuvaava, sillä harva meistä lähtisi juoksemaan maratonia 4–5 sohvalla vietetyn vuoden jälkeen! 

Syksyn aikana haastatellaan asiantuntijoita ja ammattilaisia, mutta myös nuoria, joilla on ollut mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Tarkoitus on mm. kuvata prosessin kestoa, mitä tukitoimia tarvitaan, millaisia resursseja ja kuinka pitkään kestää ennen kuin on valmis maratoniin, joka voi johtaa opiskeluun tai työhön. Tarvitsemme kaikkien osallisuutta yhteiskunnassa koronakriisin jälkeen. Mainittakoon ettemme ole tavanneet yhtäkään nuorta, joka ei haluaisi olla osallisena. Toiset meistä vain tarvitsevat hiukan enemmän tukea ja ohjausta. 

 

Hälsningar från projektet Pre-Start

Projektets målsättning har varit att utveckla verksamhetsmodell för de mest utsatta ungdomar med stöd av nära anhöriga och familjemedlemmar. Den psykoedukativa modellen kunde beskrivas något förklarande som följande. Ungdomar som ”upphittas” via det tväradministrativa samarbetet är med idrottstermer i startgroparna om vi tänker oss att de skall löpa sin ”maraton”.

I detta falla är meningen att de vid något skede skall söka sig till studier, bli färdiga och senare in till arbetslivet.  Jämförelsen till idrotten kan anses något speciellt, men om vi tänker oss fortsättningsvis med idrottstermer, en person som varit ”hemmasittare” (används i Sverige). Då börjar väldig få sitt maraton genast från soffan utan måste träna sina färdigheter. En jämförelse till idrottsterminologin är i detta fall mera beskrivande, väldigt få av oss, som sagt skulle genast löpa sitt maraton efter tex 4–5 år på soffan!

Under hösten intervjuas sak kännare och professionella men såväl ungdomar som fått ta del av projektet för att beskriva b.la hur länge tar processen, de vill såga vilka stödåtgärder som behövs, hurdana resurser och hur länge det tar före man är färdig att ta sitt maraton som kan leda till studier och jobb. Vi behöver alla att vara delaktiga i samhället efter Corona-krisen, speciellt då vi inte träffat en enda ung människa som inte vill göra det. Några av oss behöver bara lite mera stöd och vägledning.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Aiheesta muualla

Pin It on Pinterest