Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli eli niin sanottu ”pre-start-valmennus” niille nuorisolain mukaisille, nuorille joilla on haasteita (vrt. ulkopuoliset nuoret), jotka esimerkiksi etsivän nuorisotyön tavoittamina tarvitsevat erityisiä tukitoimia ennen starttivalmennukseen siirtymistä.

Pre-Start on alusta asti lähtenyt laadullisen mallin kehittämisen kautta liikkeelle, jotta toimintamalli konkretisoituisi paremmin. Hankkeelle perustettiin moniammatillinen ohjausryhmä ja vaikuttavuuden arviointi on kytketty toimintaan jo alkuvaiheessa. Monialaisten palvelumallien kehittäminen haasteellisten nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen eli hankkeessa yhdistyy sosiaalipolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa ja nuorisopolitiikkaa.

Pre-Start hankkeen rahoitus omarahoitusosuuksineen on myös ollut monikanavaista ja hiukan erilaista verraten FinFamin ja STEAn perinteisempiin rahoitusmuotoihin. OKM, Kunnat, yksityiset järjestöt ja säätiöt, mikä edellyttää eri rahoittajien hallinnon, käytäntöjen ym. tuntemusta. Eri rahoittajien rahoitukseen liittyy myös erilliset budjetit ja niiden seuranta, raportoinnit ja toimintakertomukset rahoittajille. Omarahoitusosuudet todennäköisesti tulevat myös lisääntymään toiminnoissa.

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli, jossa yhdistyy FinFami Uusimaa ry:n erityisosaaminen (erilaiset perhe -ja ryhmäohjausmenetelmät) sekä työpajojen erityisosaaminen (mm. startti -ja työpajavalmennustoiminnot) laajentaa FinFamin kohdejoukkoa nuoriin ja tuo tarvittaessa lisää työkaluja FinFami Uusimaa ry:n perhe- ja läheiskeskeiseen toimintamalliin ja sen edelleen kehittämiseen.

Hankkeen asiantuntijahaastattelut ja muut käytännön toimenpiteet etenevät, koronakriisi huomioiden. Suhtaudumme positiivisesti hankkeen hyödyntämiseen myös koronakriisin jälkimainingeissa ja uskomme tulosten olevan hyödyllisiä kriisiin liittyvissä tukitoimien rakentamisissa.

Pre-Start käytännön toimenpiteitä

Hankkeen keskityttiin monialaisen yhteistyöverkoston rakentamiseen ja kokoamiseen. Tämä vaati alkuperäistä hankesuunnitelmaa pidemmän ajan, johtuen verkoston laajuudesta. Lisäksi verkoston toimivuus vaatii jatkuvaa yllä -ja yhteydenpitoa.

Ruotsinkielisen nuorten työpaja Svepsin kanssa on kehitetty ja pilotoitu psykoedukatiivista, perhekeskeistä toimintamallia muodostamalla ryhmät monialaisia tukipalveluja tarvitsevista nuorista sekä heidän läheisistään mm. vanhemmat. Toimintamallin pilotointi näillä ryhmillä on koettu hyväksi ja tarpeelliseksi.

Toimintamallia on kehitetty myös koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. Toimintaa on Omnian kanssa kehitetty ja pilotoitu nuorten maahanmuuttajanaisten ryhmällä. Myös tästä pilotoinnista on saatu hyviä kokemuksia. Tämän ryhmän osalta sopivan ryhmän kokoamiseen on myös varattava riittävästi aikaa ja pilotointiaika myös tämän ryhmän osalta tulee saatujen kokemusten mukaan olla vähintään puoli vuotta.

Kokonaistavoitteena on siis kuvata, miten hyvin haasteellisessa asemassa olevat nuoret saadaan valmennettua ja ohjattua eteenpäin esimerkiksi työpajalle, joustaviin opintoihin ja/tai työkokeiluun. Käytännössä erityisesti toimintamallin sekä toimenpiteiden kuvantaminen toimintoineen on tärkeää. Kuinka pitkiä toimenpiteitä, millaisin resurssein ja mitä vaikuttavuutta toimilla on ollut.

Pre-Start-valmennuksen malli hahmottuisi kolmen tason työskentelystä, eli yksilötason ohjauksesta ja tuesta perheessä, nuoren ohjaamisella vertaisryhmän pariin ja nuoren ohjaamisella yhteiskunnan palvelujärjestelmän pariin. Näitä toimenpiteitä tullaan tarvitsemaan hyvin todennäköisesti enenemässä määrin myös koronakriisin jälkeen.

HÄLSNINGAR FRÅN PRE-START

Redan från början har betoningen varit att utveckla en kvalitativ modell för att konkretisera verksamhetsmodellen bättre. Projektet grundade en mångprofessionell styrgrupp och projektets evalueringsprocess kopplades in i verksamheten redan i ett tidigt skede. För att utveckla en mångsektorell servicemodell till stöd för de utsatta ungas socialt förstärkande. I projektet ihopkopplas socialpolitiska, sysselsättningspolitiska, utbildningspolitiska och ungdomspolitiska målsättningar.

Pre-Startens finansiering har varit mångkanaliserad och något olika till skillnad från FinFamis och STEAs mera traditionella finansieringsformer. UKM, kommuner, privata föreningar och stiftelser som förutsätter kännedom om de olika finansiärers administration, praktiska tillvägagångssätt med mera. Olika finansiärers ekonomiska understöd ihopkopplas till olika budgeter, deras uppföljning, rapportering samt verksamhetsberättelser till finansiären. Egenfinansieringsdel i olika projekt kommer troligtvis att öka i framtiden.

I projektets verksamhetsmodell sammankopplas FinFami Nyland RF:s specialkunnande (olika familje- och grupp handledare metoder) samt verkstädernas specialkunnande (b.la start- och verkstadsträning). Pre-Start utvidgar FinFamis kundgrupp till ungdomar och ger vid behov mera redskap till utvecklandet av FinFami Nylands familje- och anhörigmodell.

Projektets intervjuer med de sakkunniga och andra praktiska åtgärder framskrider med beaktandet av Corona krisen. Vi förhåller oss positiva till att ha nytta av Pre Start kunskap i efterdyningarna av krisen och tror starkt att resultaten är till nytta då vi under och efter krisen strukturera upp stödåtgärder.

Praktiska åtgärder inom Pre-Start

Inom projektet koncentrerades att strukturera upp ett tvärsektoriellt samarbetsnätverk, detta medförde något längre tid en i den uppskattade ursprungliga projektplanen, på grund av bland annat nätverkets bredd. Sedan kräver nätverket regelbunden upprätthållande av kontakter.

Vid den svenskspråkiga ungdomsverkstaden Sveps har utvecklats och prövats en psykoedukativ, familjekoncentrerad verksamhetsmodell med att koppla ihop en grupp ungdomar med behov av mångsektorellt stöd tillsammans med nära anhöriga, bland annat föräldrar.

Verksamhetsmodellens utveckling med denna grupp har ansetts både bra och nödvändig.
Verksamhetsmodellen har också utvecklats tillsammans med utbildningsanordnaren Omnia. I samarbete har vi utvecklat modellen med en grupp unga invandrarkvinnor. Också från denna pilotperiod har erfarenheterna varit positiva. Då man samlar en liknande grupp, bör tillräckligt med tid reserveras och erfarenheterna visar att gruppen bör fortsätta minst ett halvt år.

Målsättningen i sin helhet har varit att beskriva hur handleda och träna ungdomar med utmaningar vidare exempelvis till ungdomsverkstäder, flexibla studier och/eller arbetsprövning. I praktiken är det av betydelse att kunna beskriva verksamhetsmodellen samt åtgärderna. Detta betyder också, hur långa perioder av handledning behövs och hurdana påverkningar verksamheten har haft.

Pre-Start modellen börjar gestalta sig i tre faser, med individuell handledning och stöd med familj/nära anhöriga, att handleda den unga till en gruppverksamhet med socialt förstärkande och till samhällets servicesystem. Denna typ av åtgärder kommer med all sannolikhet att behövas allt mera efter coronakrisen.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pin It on Pinterest