SOSTE:n keräämän tiedon mukaan kaksi kolmesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Se on paitsi apua ja tukea, myös arjessa tapahtuvaa osallistumista ja vaikuttamista yhtä lailla oman elämän kuin tärkeiksi katsomien asioiden puolesta.

Järjestössä työskentelevänä ja tätä kautta myös elämää katselleena uskon hyvinkin ihmisten kokemuksiin järjestöistä. Järjestöillä on merkittävä ja monipuolinen rooli Suomessa. Palveluiden, harrastusmahdollisuuksien, avun ja tuen kirjo on mittava. Meille kaikille järjestöt tarjoavat mahdollisuuden harrastustoimintaan, mutta myös apua ja tukea sitä tarvitessamme. Järjestöjen palvelut mahdollistuvat ammattilaisten sekä vapaaehtoisten että kokemusasiantuntijoiden voimin ja yhteistyönä.

Järjestöissä olemme hyvinkin lähellä ihmistä; kuulemme niitä pieniä ja suurempiakin signaaleita ihmisten arjesta, joihin järjestöt voivat vastata. Joskus pienikin ja tarpeeksi ajoissa annettu apu ja tuki voi olla ratkaisevan tärkeä.
Myös FinFami Uusimaa ry tuottaa näitä palveluita. Parhaiten se onnistuu kokemusasiantuntijuuden, vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyönä. Näin voimme tarjota tietoa ja tukea omaisille, läheisille ja perheille, kun lähipiirissä on mielenterveyden pulmia. Tuomme myös ammattilaisten tietoon, miksi läheisiä ja perheitä tulee ja kannattaa huomioida.

Siksi onkin tärkeää, että järjestöjen tekemä työ turvataan tulevaisuudessa. Se tarkoittaa järjestöjen tuoman tiedon kuulemista, niihin vastaamista, yhdessä tekemistä kuin myös talouden turvaamista.

Uskon vahvasti, että järjestöjen tekemälle työlle on tulevaisuudessa olemassa yhä merkittävämpi rooli. Ikävänä ajatusleikkinä voisi heittää, että kuka järjestöjen tuottamia toimintoja tekisi, jos järjestöillä ei olisi toimintamahdollisuuksia.

Keski-Uudellemaalle on perustettu Sote -kuntayhtymä. Alla on palvelujohtaja Tiina Salmisen kirjoittama teksti, jonka toimintojen yhtenä tavoitteena on järjestöjen tekemän työn esille nostaminen ja yhdessä toimintojen kehittäminen. Uskon tuohon tahtotilaan ja aion olla osaltani sitä kehittämässä. Seuraava konkreettinen mahdollisuus on 16.4.2019, kun Keski-Uudenmaan Sote järjestää Järvenpäässä tulevaisuustyöpajan järjestöille.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä yhteisellä asialla:

Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa siirsivät sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelunsa Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta alkaen. Nämä kunnat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Tämä kaikki sai alkunsa vuosien yhteisestä kehittämistyöstä. Keski-Uudenmaan kuntien asukkaat, asukkaiden tarpeet ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja edellyttävät ongelman ovat niin saman kaltaisia, että kuuden keskisuuren ja pienen kunnan kannattaa puhaltaa yhteen hiileen, turvata erityisosaaminen kaikkien kuntien asukkaiden käyttöön sekä luoda mahdollisuudet tasapuoliselle palvelujen saannille ja laadulle.

Uutta kuntayhtymän organisaatiota suunniteltaessa kaikkien ratkaisujen lähtökohtana oli asiakkaan ja potilaan saama hyöty ja asukkaiden tarpeisiin vastaaminen aiempaa paremmin. Niinpä suunnittelussa huomioitiin se, että aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä sosiaalipalvelujen tarpeet vaikuttavat laajasti aikuisen omaan elämänpiiriin. Samoin lasten, nuorten ja perheiden elämän ongelmat heijastuvat moninaisesti perheen ja sen läheisten aikuisten elämään. Niinpä nämä palvelut sijoitettiin saman johdon alle niin, että niiden työ ja kehittäminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä.

Kuntayhtymä on laatinut palvelulupaustaan yhdessä kuntalaisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Asukkaiden esille nostamat keskeiset asiat, joihin lupauksemme sidomme, ovat: ”Pääsen palveluihin, kun niitä tarvitsen”, ”Saan tarvitsemaani laadukasta palvelua läheltä”, ”Saan asiantuntevaa, oikea-aikaista ja oikean tasoista palvelua”, ”Minulle luvataan, että palveluni perustuvat tutkittuun tietoon” ja ”Voin luottaa, että hoidon laatua seurataan ja valvotaan”. Nämä lupaukset ovat itseasiassa paljon laajemmat kuin mitä ensisilmäyksellä tulee ajatelleeksikaan. Se edellyttää erittäin tiivistä yhteistä tekemistä ja yhteisiä tavoitteita kuntien sekä yhdistysten, järjestöjen ja asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät yksin ole koskaan riittävän lähellä yksittäisten ihmisten ja heidän läheistensä arkea ja sen ilmiöitä. Jotta pystymme auttamaan ajoissa ja oikea-aikaisesti, tarvitsemme rinnallemme kaikkia niitä tahoja, jotka ovat lähellä ihmisen elämän arkea.

Vaikka Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän organisaatiossa on oma yksikkönsä ns. ulkoisen integraation ratkaisuihin eli yksikkö, joka keskittyy kuntayhtymän ja muiden toimijoiden yhdyspintaratkaisujen kehittämiseen, tarvitsemme konkreettista yhteistä suunnittelua ja tekemistä kaikissa palveluissa. Tämä tarkoitta sitä, että jokaisen asiakkaan ja potilaan kaikkien palvelujen tulisi istua hänen omaan elämän kokonaisuuteensa. Tällöin jokainen hänen tukenaan oleva toimii yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Myös hänellä itsellään ja hänen läheisillään on rooli tähän päämäärään pääsemisessä.

Tiina Salminen, Palvelujohtaja
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä (Keusote)

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pin It on Pinterest