Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli, eli niin sanottu ”PRE-START-valmennus”, niille nuorisolain mukaisille nuorille, joilla on haasteita (vrt. ulkopuoliset nuoret), jotka esimerkiksi etsivän nuorisotyön tavoittamina tarvitsevat erityisiä tukitoimia suunnitellessaan tulevaisuuttaan kuten esim. starttivalmennukseen siirtymistä. Nämä nuoret tarvitsevat vielä syventäviä sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja hyödyntäen esimerkiksi perhe -ja ryhmäohjausmenetelmää. Tarkoituksena on nostaa esiin myös FinFamin osaaminen asiassa, lisäarvoa tuottavaksi palvelukokonaisuudeksi edistämään monialaista yhteistyötä.
Nuorten työpaja Svepsin kanssa on käynnistynyt ryhmä ruotsinkielisille omaisille, jonka tarkoituksena on edesauttaa lähiomaisten mukaan saamista yhteisiin tukitoimiin sekä jatkopolkuihin, opiskeluun, töihin tai muihin toimenpiteisiin.

Yhteistyötä on myös rakennettu koulutuskunta Omnian kanssa.

Tässä ryhmässä on kyseessä jo toimenpiteissä olevat nuoret, (VALMA, maahanmuuttajat, naiset) jotka tutkintoa edeltävässä toiminnassa tarvitsevat tukea ja sosiaalista vahvistamista. Naiset, jotka elävät kahden kulttuurin välissä, saattavat tarvita tukea opiskeluun ja itsenäiseen toimintaan. Ryhmässä, tapaamisissa keskustellaan eri teemoja, mm. arkipäivän haasteista, arvoista, itseluottamuksesta ja tuen tarpeesta tulevaisuuden suunnitelmiin, niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla. Ryhmä käynnistyy syyskuun alussa.

Nyt olemassa olevat 2 ryhmää ovat hyvä alku käytännön toiminnalle ja luovat myös suuntaviivoja miten laajaksi ja minkälaisin resurssein toiminta etenee. Muiden toimijoiden kanssa pyritään edelleen kehittämään yhteistyötä.

Hanke on saanut rahoitusta Opetus- ja kultturiministeriön lisäksi Svenska kulturfondenilta sekä muilta säätiöiltä jotka tukevat nuorten sosiaalista vahvistamista sekä haluavat ennaltaehkäistä ulkopuolisuutta.


Projektets målsättning är att utveckla en verksamhetsmodell, så kallad ”PRE-START-träning” för ungdomar som berörs av ungdomslagen och har utmaningar. (Jmf. unga utanför) och som nås exempelvis via det uppsökande ungdomsarbetet, multiprofessionellt samarbete och behöver speciella stödåtgärder för hen kan börja med att planera sin framtid. Dessa ungdomar behöver ännu fördjupade kunskaper i social växelverkan t.ex. familje- och grupphandledningsmetoder. Att lyfta fram FinFamis kunnande inom området, är av betydelse, för att ge mervärde inom multiprofessionellt samarbete.

Tillsammans med ungdomsverkstaden Sveps har startats en grupp för svenskspråkiga anhöriga, där målsättningen är att med gemensamma krafter hjälpa den unga att nå fortsatt vägledning till studier, jobb eller annan åtgärd.

Samarbete har också byggts upp med utbildningsarrangören Omnia, där meningen är att stöda ungdomar inom yrkesförberedande verksamhet och där social stärkande behövs. De är frågan om handledande utbildning inom yrkesutbildningen (s.k VALMA studier) och en grupp kvinnliga invandrare.

De 2 grupperna som nu startar/startats är en bra början för den praktiska verksamheten och ger säkert riktlinjer i hurdan utsträckning och vilka resurser verksamheten fortsätter. Utvecklandet av multiprofessionellt samarbete med andra aktörer fortsätter.

Projektet understöds förutom av Undervisnings- och kulturministeriet av Svenska kulturfonden samt andra fonder och stiftelser som vill förebygga ungas social utslagning och utanförskap.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Pin It on Pinterest